Unia Europejska Fundusz Spójności

UNIA EUROPEJSKA (UE)

Wieloletni proces integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowany po drugiej wojnie światowej jest efektem funkcjonowania Unii Europejskiej na mocy Traktatu z Maastricht podpisanego 7 lutego 1992 roku .

Unia Europejska jest to gospodarczo – polityczna wspólnota, którą tworzą państwa członkowskie. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku.

Podstawowe cele Unii Europejskiej to:

 • promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi;
 • wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki gospodarczej;
 • dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii;
 • rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stalą poprawę poziomu życia państw uboższych;
 • ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów;
 • powiększenie standardów życia.

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI ( FS )

Na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu UE powstał Fundusz Spójności, którego główny celem ustanowionym Rozporządzeniem Rady Wspólnot Europejskich ( WE ) Nr 1164/1994 z dnia 16 maja 1994 roku jest zmniejszenie różnic w poziomie gospodarczo – społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej.

Fundusz ten ma wspierać finansową realizację dużych inwestycji związanych z rozwojem lub modernizacją infrastruktury transportowej i ochrony środowiska. Pomoc z powyższego funduszu ma zasięg krajowy, tym też różni on się od funduszy strukturalnych, które pomagają regionalnie.

Celem podstawowym Funduszu Spójności jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej (w równym poziomie 50% dla każdego sektora).

Fundusz Spójności współfinansuje przede wszystkim projekty służące rozwojowi infrastruktury publicznej w zakresie ochrony środowiska, które mają na celu:

 • poprawę jakości wód powierzchniowych;
 • polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia;
 • poprawę jakości powietrza;
 • racjonalizacja gospodarki odpadami;
 • ochrona powierzchni ziemi;
 • zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.