Cele projektu

1.  Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 104 537 312,00 PLN

2.  Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 65 973 045,26 PLN

3.  Wysokość dofinansowania z UE  56 077 088,47 PLN

Najważniejszym celem projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck" jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz ochrona pobliskich obszarów specjalnej ochrony należących do sieci Natura 2000  i ochrona zdrowia ludzkiego. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do ochrony  terenów i wód  przybrzeżnych Morza Bałtyckiego, podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej  Pucka, Władysławowa i okolic.

Dzięki realizacji inwestycji przepustowość oczyszczalni wzrośnie do 149 900 RLM Równoważnej Liczby Mieszkańców , układ technologiczny zostanie dostosowany do szczytowego  chwilowego obciążenia w sezonie letnim, i  około 50% mniejszego poza sezonem .  Realizacja przedsięwzięcia zapewni zgodne ze standardami oczyszczenie ścieków w sezonie letnim zaś modernizacja gospodarki osadowej,  w tym wprowadzenie węzła klasycznej fermentacji, wpłynie korzystnie na wody powierzchniowe, wody podziemne, powierzchnię ziemi, ograniczenie odorów co jest zgodne z wymogami przepisów polskich i unijnych. Budowa WKF przyczyni się do wytwarzania energii odnawialnej z biomasy, zwiekszenia efektywności energetycznej instalacji i mozliwośc zaspokojenia znaczącej części własnych potrzeb energetycznych z własnego źródła energii. Realizacja projektu zapewni właściwy stan techniczny oczyszczalni oraz docelowe rozwiązanie oczyszczania ścieków sanitarnych w  aglomeracji  Puck.

Zasadniczym celem projektu jest poprawa infrastruktury do oczyszczania i usuwania ścieków. Dzięki planowanemu przedsięwzięciu tj. rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Swarzewie oraz przebudowie rurociągu zrzutowego nastąpi znacząca poprawa stanu środowiska. Projekt przyczynia się do ochrony wód Morza Bałtyckiego poprzez kontrolowany zrzut ścieków o parametrach wymaganych przepisami prawa. Nastąpi znacząca redukcja zanieczyszczeń (zwłaszcza azotu) odprowadzanych do wód przybrzeżnych. Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków umożliwi rozbudowę kanalizacji sanitarnej w gminie Puck i przyłączenie nowych użytkowników. Nadto umożliwi budowę dużych obiektów hotelowych oraz aktywizację usług turystycznych. Obecnie, z uwagi na ograniczenia techniczne oczyszczalni, ten rodzaj działalności jest hamowany. Projekt przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej gmin , a w ślad za tym wzrostu gospodarczego i zwiększenia liczby miejsc pracy.

Projekt przyczynia się do realizacji polityki wspólnotowej dotyczącej równości szans, poprzez poprawę warunków życia mieszkańców i turystów oraz umożliwia świadczenie usług w zakresie odbioru ścieków. Projekt ten również przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.