Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie realizacji projektu: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jastarni w ramach programu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Jastarnia” realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie POIS.02.03.00.00-0049/17-00 z dnia 08-05-2018

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Spółka Wodno-Ściekową SWARZEWO z siedzibą w Swarzewie przy ulicy Władysławowskiej 84, wpisana do Katastru Wodnego prowadzonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod numerem RWGD/SW/8, NIP 587-020-08-37, REGON 000888037
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w celu realizacji i rozliczania projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jastarni w ramach programu  Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Jastarnia” w ramach działania 2.3 „Gospodarka Wodno-Ściekowa w aglomeracjach” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ 20142020) Oś priorytetowa II” Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” 
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawarcia lub wykonywania zawartej umowy.  
 5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) na podstawie:  
  • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, zgody na przetwarzanie jej danych osobowych 
  • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a także późniejszego zawarcia i wykonywania umowy oraz rozliczenia umowy, a także w związku z realizacją zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji lub rękojmi; 
  • Art. 6 ust. 1  lit. b) RODO – w związku z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania 
  • Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawa,  w szczególności związanych z realizacją projektu, o którym mowa w pkt. 2 
  • Art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO  - przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności polegających na zapewnieniu możliwości: ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, obsługi skarg lub reklamacji, zapewnienia  Strona 2 z 3 bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia na terenie będącym w zarządzie administratora (dot. wideomonitoringu), prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby własne, 
 6.  Odbiorcami danych osobowych mogą być :  
  • Podmioty świadczące na podstawie umowy na rzecz administratora usługi związane z realizacją Projektu,  w szczególności usługi prawnicze, doradcze, pocztowe, kurierskie, informatyczne, serwisowe itp. 
  • Instytucja wdrażająca tj. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości  oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POIŚ 2014-2020, a także w celach archiwalnych i statystycznych;  
  • Instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE) , a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POIŚ 2014-2020 
  • Specjalistyczne firmy, realizujące kontrole lub audyt w ramach POIŚ 2014-2020 na zlecenie Instytucji Zarządzającej , Instytucji Pośredniczącej, lub Beneficjenta 
  • Przedsiębiorcy świadczący usługi prawnicze oraz organy wymiaru sprawiedliwości – w razie dochodzenia roszczeń przez administratora lub obrony przed roszczeniami;  
  • Organy władzy publicznej lub podmioty publiczne uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.  
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POIiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje: 
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), 
  • prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),   
  • prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO), 
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.  Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:  
   • prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit b RODO   
   • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO na podstawie art. 21 RODO  Strona 3 z 3 
   • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych, z siedzibą ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, w przypadku gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestie ochrony danych osobowych.  
 10. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania 
 11. Dane osobowe osób trzecich (pracowników, współpracowników – w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) udostępniane (ujawnione) administratorowi w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub zawierania lub wykonywania umowy, zostały udostępnione przez Kontrahenta  (wykonawca, dostawca, partner) biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub kontrahenta będącego stroną umowy, którego te osoby reprezentują lub który jest dla nich pracodawcą (bez względu na formę zatrudnienia), lub z którymi łączy je inny stosunek prawny w związku z wykonywaniem przez Kontrahenta ( w tym jako podwykonawca) umowy zawartej ze Spółką.  Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje  w szczególności dane: imię (imiona) , nazwisko, adres miejsca pracy, adres zamieszkania, nr pesel, nr dokumentu tożsamości, adres email, nr telefonu, dane dotyczące wykonywanego przez osobę zawodu (posiadanych kwalifikacji, uprawnień) lub prowadzonej działalności gospodarczej, w tym udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u Kontrahenta bądź współpracy z Kontrahentem (np. nazwa firmy, stanowisko, funkcja)  *** Prosimy o przekazanie niniejszej klauzuli informacyjnej innym podmiotom zaangażowanym w Projekt i realizacje umowy, co będzie oznaczało wykonywanie wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków wynikających z art. 13 i 14 RODO *** Dane osobowe zebrane w trakcie realizacji Projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jastarni w ramach programu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Jastarnia”  stanowią Zbiór o nazwie POIŚ 2014 -2020 Administratorem zbioru POIŚ 2014-2020 oprócz SWS Swarzewo jest także minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego ( aktualnie Minister finansów, Inwestycji i Rozwoju) pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jest możliwy: 
  • pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 
  • pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl