POIiŚ 2007-2013

PROGRAM OPERACYJNY

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

www.pois.gov.pl 

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

  

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ( POIiŚ ) na lata 2007 – 2013 został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 7 grudnia 2007 i przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 3 stycznia 2008 roku.

Głównym założeniem programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów dzięki inwestycjom w obszarach transportu, środowiska, energetyki, kultury, ochrony zdrowia i szkolnictwa wyższego.

Szczegółowe cele projektu:

  • budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego;
  • zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego środków transportu;
  • zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii;
  • wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski;
  • wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy;
  • rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich, w tym kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako jeden z najważniejszych źródeł finansowania przedsięwzięć w Polsce, związanych z ochroną środowiska w nowym okresie programowym na lata 2007 – 2013 otrzyma z unijnego budżetu ponad 27 mld euro w tym na inwestycje związane z ochroną środowiska 5 mld euro.