Podpisano umowę pomiedzy Spółką Wodno-ściekową "SWARZEWO" a Przedsiębiorstwem Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o

Podpisano umowę nr POIiŚ/01/2013/02 pomiędzy Spółką Wodno-ściekową "SWARZEWO" a Przedsiębiorstwem Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. - na rozbudowę rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni ścieków w Swarzewie - część morska. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.